Jak probíhá vlastní zápis ve škole?

Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu. V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte […]

Vyžaduje zápis „speciální“ přípravu dítěte?

Dítě by pro plnění povinné školní docházky mělo být tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. S žádnou „speciální“ přípravou dítěte si nemusíte dělat starosti. Případné otázky, se kterými se mohou děti u zápisu setkat, můžete nalézt mezi informacemi jednotlivých škol.

Jak mám postupovat, když chci žádat o odklad povinné školní docházky?

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze […]

Lze se proti rozhodnutí odvolat?

Proti rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k plnění povinné školní docházky se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění nebo doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, který rozhodnutí vydal, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte.

O přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (to obdrží zákonný zástupce u zápisu) s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň […]

Co potřebuji k zápisu?

rodný list dítěte platný občanský průkaz zákonného zástupce žádost o přijetí podepsanou zákonnými zástupci V době od 01.03.2023 do 02.04.2023 se mohou zákonní zástupci na www.zapisdozszlin.cz zaregistrovat a vytvořit elektronický profil svého dítěte. Následně si zde vyberou zvolenou základní školu a vygenerují žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat. Pokud nemají zákonní zástupci možnost […]

Kam se dostavit k zápisu (mohu si vybrat školu)?

Žák plní povinnou školní docházku ve spádové škole, pokud pro něj zákonný zástupce nezvolí jinou než spádovou školu. Která ze základních škol je pro Vaše dítě školou spádovou, to určuje Obecně závazná vyhláška města Zlína o školských obvodech, která je také součástí plakátů o zápisech.

Jak se dozvím, kdy se koná zápis?

Přesné datum konání zápisu v základních školách ve Zlíně je zveřejněno s dostatečným předstihem na plakátech, které budou vyvěšeny v jednotlivých zlínských základních školách. Informace k zápisu lze najít také na webových stránkách základních škol a Statutárního města Zlín.