Opatření k zápisům do ZŠ v souvislosti s COVID-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo v souvislosti s vyhlášenými krizovými opatřeními v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Je důležité nastavit organizaci zápisů tak, aby umožňovala distanční průběh.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Ve Zlíně byla stanovena doba zápisu na pátek 9. dubna 2021. Zápis se uskuteční podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (odkladu povinné školní docházky).

Postup pro podání žádosti

Každá základní škola zveřejní podrobný postup zápisu na webových stránkách školy.  

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),
 3. poštou,
 4. osobním podáním – předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Bezkontaktní způsob přihlášení dítěte k zápisu

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 1. Naskenujte nebo vyfoťte podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Žádost o odklad povinné školní docházky

 1. Naskenujte nebo vyfoťte podepsanou žádost o odklad povinné školní docházky.
 2. Naskenujte nebo vyfoťte doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení se v takovém případě přeruší a ředitel/ka školy stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Vždy sledujte aktuální informace a webové stránky Vámi vybrané školy!

Bezkontaktním způsobem se rozumí doručení žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (žádosti o odkladu povinné školní docházky) do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo poštou.

 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 • Zákonný zástupce není povinen využít bezkontaktní způsob přihlášení.

Osobní přihlášení dítěte k zápisu

Nevyužije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení, předá přihlášku osobně předáním ve škole s tím, že rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce bude muset předložit k nahlédnutí pro účely ověření údajů v přihlášce.

V případě osobního podání žádosti bude příjem žádostí organizovaný tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy. Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná protiepidemická opatření.

Jestliže nemá zákonný zástupce možnost dítě doma zaregistrovat a přinést si vytištěnou přihlášku, bude s ním registrace provedena přímo ve škole.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky postupují zákonní zástupci obdobně. Zprávu ze školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa přiloží k žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení se v takovém případě přeruší a ředitel/ka školy stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

 • Motivační část zápisu, jak ji popisuje § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, může škola dětem a rodičům nabídnout na bázi dobrovolnosti. k realizaci je možné využít on-line nástroje.
 • Pokud na konci školního roku bude z epidemického hlediska situace příznivá, je možné uspořádat pro přijaté děti a jejich rodiče společné setkání dodatečně.
 • Zápis bude uskutečněn s maximálním využitím v současnosti běžných ICT nástrojů pro distanční komunikaci.