Opatření k zápisům do ZŠ v souvislosti s COVID-19

Bude aktualizováno pro zápis 9.4.2021 podle aktuální epidemické situace!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Ve Zlíně se po dohodě ředitelů ZŠ stanoví doba zápisu na pátek 3.dubna 2020. Zápis se uskuteční pouze formálně podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Postup pro podání žádosti

Každá škola zveřejní podrobný postup zápisu na webových stránkách školy.  

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání – předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Bezkontaktní způsob přihlášení dítěte k zápisu

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

  1. Oskenujte nebo vyfoťte podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Žádost o odklad povinné školní docházky

  1. Oskenujte nebo vyfoťte podepsanou žádost o odklad povinné školní docházky.
  2. Oskenujte nebo vyfoťte zprávu ze školského poradenského zařízení (PPP/SPC) a od pediatra, pokud nemáte tyto dokumenty fyzicky k dispozici v době zápisu, je nutné dokumenty doložit v běžném termínu, tj. do 31. 5. 2020.

Vždy sledujte aktuální informace a webové stránky Vámi vybrané školy!

Bezkontaktním způsobem se rozumí doručení žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo poštou.

  • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Zákonný zástupce není povinen využít bezkontaktní způsob přihlášení.

Osobní přihlášení dítěte k zápisu

Nevyužije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení, předá přihlášku osobně předáním ve škole s tím, že rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce bude muset předložit k nahlédnutí pro účely ověření údajů v přihlášce.

Zákonný zástupce se dostaví do školy dle času, který si zaregistrovali ve škole na této doméně. Pokud se před školou shromáždí více osob, budou do budovy školy moci vcházet po skupinkách, dle pokynů pracovníků školy. Nemůže-li se zákonný zástupce dítěte dostavit k zápisu v uvedený den, doporučujeme domluvit se telefonicky na dané škole (nejlépe do 12:00 vždy v daný den) jiný termín zápisu.

Jestliže nemá zákonný zástupce možnost dítě doma zaregistrovat a přinést si vytištěnou přihlášku, bude s ním registrace provedena přímo ve škole.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky postupují zákonní zástupci obdobně. Zprávu ze školského poradenského zařízení (PPP/SPC) a od pediatra přiloží k žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud nebudou mít tyto dokumenty fyzicky k dispozici v době zápisu, učiní tak v běžném termínu, tj. do 31. 5. 2020.

 

  • Po ukončení mimořádných opatření uspořádá každá škola setká­ní se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím pro­gramem, učiteli a prostory školy (motivační část zápisu).
  • Zápis bude uskutečněn s maximálním využitím v současnosti běžných ICT nástrojů pro distanční komunikaci.