Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace

E-mail školyzsmalsvob@zsmalenovice.cz
Webová stránkawww.zsmalenovice.cz
Telefon577 104 964
Adresatř. Svobody 868, 763 02 Zlín - Malenovice
Ředitel/kaPaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.

Informace
 

ZŠ na Tř. Svobody v Malenovicích vzdělává žáky v programech: Základní škola (všeobecné zaměření), třídy s rozšířenou hudební výchovou (RvHV- od r. 1990) a program pro nadané děti (od r. 2007). Škola obdržela v prosinci 2015 certifikát Prověřené společnosti, který se přiznává těm organizacím, které nemají žádné negativní ohlasy od svých klientů a partnerů. Osvědčení získala za nulové negativní ohlasy, etiku v oblasti činnosti a za odpovědný přístup k závazkům klientů, partnerů. V hudebních třídách pracují 3 dětské pěvecké sbory, všestranně se rozvíjí hudební dovednosti, m.j. i hra na zobcovou flétnu, koncerty, účast na festivalech, soustředění sborů na horách, natáčení CD aj.  Absolventi hudebních tříd jsou bez problémů přijímáni na konzervatoře, na pedagogické školy apod. Žáci školy se účastní naukových olympiád a soutěží, např. psaní na klávesnici, logická olympiáda, šachové přebory aj. Cizí jazyk je zařazen od 1. ročníku; vyučuje se angličtina, později němčina, ruština dle volby žáků. Kvalifikovaný pedag. sbor, estetické prostředí a vybavení školy umožňuje moderní výuku (interaktivní tabule, počítače, dataprojektory, vybavení k experimentům a badatelským úlohám). Nabízíme volitelné předměty: sborový zpěv, zajímavá matematika, digitální technologie, rozšířená informatika aj. K dispozici je velká tělocvična a rozlehlé hřiště, školní zahrada, atrium. Družina (6 oddělení, 6:30 – 8:00, 11:45 – 16:30) umožňuje účast žáků v ZUŠ – sídlí v jedné budově a v široké škále zájmových kroužků. Např. tvorba www stránek, věda nás baví, vaření, florbal, stolní tenis, sálová kopaná, mažoretky, moderní tance, šachy, počítačový, aerobic, pohybové hry aj.)  Rodiče si mohou stravu objednávat pro dítě přes internet.  Možnost výběru ze 2 jídel, připravují se denně čerstvé svačinky. , Čipový systém funguje i pro vstup do budovy školy. Škola je zapojena do projektů, např. Ovoce do škol, Mléko do škol, spolupráce s UTB Zlín, se středními školami, Softbalová liga aj. Škola realizovala několik evropských projektů. Škola klade důraz na individuální přístup ke každému dítěti. U integrovaných je to samozřejmostí, (individuální plány, asistenti pedagoga…). Všímáme si však i žáků s nadáním. Pedagogové spolupracují v rámci školního poradenského pracoviště se školní psycholožkou. Její služby využívají i žáci (kroužky Kecálek, Neposeda, nácvik sociálních dovedností, individuální konzultace), ale i rodiče žáků. Ve výuce jsou zařazovány metody osobnostně sociálního rozvoje, vč. adaptačních pobytů, zážitkových víkendových akcí, spaní ve škole, jazykový pobyt (Velká Británie), lyžařský výcvik, ozdravné pobyty v zahraničí (Chorvatsko, Řecko), tuzemské školy v přírodě aj. Již téměř deset let pracujeme ve speciálních skupinách či třídách s nadanými dětmi. Výuka je uzpůsobena jejich potřebám a zájmům, všestranně je rozvíjí. Tento program je průběžně vyhodnocován ve spolupráci s externími odborníky (psychologové, vědečtí pracovníci z univerzit aj.) Od září 2016 nabízíme rodičům nadaných a nadprůměrných, šikovných dětí v I. ročníku program částečně modifikován. Je na základě požadavku rodičů posílena výuka angličtiny. Škola vychází ve své činnosti z principu partnerství a vzájemného respektu mezi učitelem, rodičem a žákem. Nachází se v pěkném prostředí, je obklopena zelení a je částečně bezbariérová.    

Spádový obvod školy 

Husova, Chelčického, Milíčova, Mlýnská, třída Svobody, třída 3. května (v úseku od křižovatky s ulicí Husova po křižovatku s ulicí Zahradní), Tyršova (v úseku od křižovatky s ulicí U Sídliště západním směrem, a dále severní strana v úseku od křižovatky s ulicí Sokolovská po křižovatku s ulicí U Sídliště), U Sídliště, Zahradní.