ZŠ Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace

E-mail školyzskvitkova@zskvitkova.cz
Webová stránkawww.zskvitkova.cz
Telefon577 213 405
AdresaKvítková 4338, 760 01 Zlín
Ředitel/kaMgr. Jaroslava Müllerová, Ph.D.

Informace
 

Škola má 18 tříd; 10 na I. stupni, 8 na II. stupni. Od školního roku 2007 - 2008 byla zahájena výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Zlín, Kvítková 4338, který vychází z dlouholeté tradice cizojazyčného vyučování. Od 1. ročníku se žáci učí anglickému jazyku, od 5. ročníku si pak volí  francouzštinu, španělštinu nebo němčinu. Od 7. ročníku mají možnost učit se třetímu cizímu jazyku.  Výuku vedou pouze kvalifikovaní učitelé. Od 3. 9. 2012 na základě Rozhodnutí MŠMT ČR (č.j. MŠMT - 7967/2012-22) v souladu s  § 13 odst. 3 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. a § 67 zákona č. 500/2004 Sb. se ve škole vyučuje výtvarná výchova v anglickém (I. stupeň) a německém jazyce (II. stupeň),  etická výchova v anglickém jazyce (II. stupeň). Žáci se mohou účastnit  podle úrovně svých znalostí (danou počtem absolvovaných hodin výuky) jazykových zkoušek Cambridge (jazyk anglický), Fit in Deutsch (jazyk německý), Delf A1, A2 (jazyk francouzský), DELE (jazyk španělský).  Škola rovněž nabízí v zájmovém kroužku výuku ruštiny. Žáci 6. - 9. ročníku mohou rozvíjet své jazykové dovednosti v anglickém klubu, který vede rodilý mluvčí. Škola dbá na všestranný rozvoj osobnosti svých žáků. Věnuje pozornost  sportovním aktivitám - v 6. ročníku žáci absolvují turistický kurz, v 7. ročníku lyžařský kurz, v 8. ročníku cyklistický kurz a v 9. ročníku vodácký kurz. Díky koncepční prevenci sociálně patologických jevů jsou minimalizovány projevy šikany a užívání návykových látek. Škola disponuje počítačovou učebnou a mobilní počítačovou učebnou (notebooky), kde žáci procházejí lekcemi informatiky, psaní na klávesnici PC a základy programování. Učebna je využívána učiteli všech předmětů - pracují s výukovým software. O kvalitě školy vypovídá stoprocentní úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na střední školy a rovněž pozitivní reference ředitelů těchto škol (včetně bilingvních gymnázií). Každá učebna je vybavena PC a dataprojektorem, v pěti je instalována interaktivní tabule. Svých jazykových dovedností využívají starší žáci na poznávacích zájezdech do Velké Británie, Rakouska, Francie, Německa, Španělska, které škola  organizuje. Téměř stoprocentní aprobovanost všech vyučovaných předmětů vedená plně kvalifikovanými učiteli a rovněž jejich aktivní účast na dalším vzdělávání je zárukou kvalitní úrovně výuky na naší škole.

Spádový obvod školy 

Kvítková.