Jak mám postupovat, když chci žádat o odklad povinné školní docházky?

Published by
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud bude dítěti povolen odklad povinné školní docházky, nestává se dítě žákem dané základní školy pro následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět následující rok v době zápisu požádat o přijetí dítěte k povinné školní docházce. Dítě může zákonný zástupce zapsat i na jiné škole, než na které žádal o odklad povinné školní docházky.

Postup při odkladu povinné školní docházky dítěte

  1. Zaregistrujte své dítě na www.zapisdozszlin.cz.
  2. Následně si vyberte základní školu (dále jen ZŠ), kde budete žádat o odklad povinné školní docházky a dítě do dané ZŠ online zaregistrujte.
  3. Systém dítěti do vybrané ZŠ přidělí registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost o odklad, kterou lze vytisknout a podepsat.
  4. Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o odklad odevzdají zákonní zástupci osobně v době zápisu v ZŠ, ve které dítě zaregistrovali. Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapisdozszlin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu ve vybrané ZŠ.
  5. Zákonní zástupci budou v ZŠ seznámeni s dalším postupem v řízení o odkladu povinné školní docházky dítěte.

Pokud bude Vašemu dítěti udělen odklad povinné školní docházky, vzniká povinnost předškolního vzdělávání Vašeho dítěte. Podrobnosti najdete např. v Informacích o povinném předškolním vzdělávání určeném pro zákonné zástupce dětí (MŠMT ČR – březen 2017)

Categorised in:

This post was written by admin